Nigeria
Egypt
Bahrain / Qatar
Kuwait / Saudi
UAE
Jordan
Lebanon
Palestine
Syria